Kaders voor ambtelijke fusie Westervoort-Duiven

GroenLinks is akkoord gegaan met de kaders voor de ambtelijke fusie. Voor GroenLinks was met name van belang dat er maatregelen genomen worden om de raad niet teveel buiten spel te zetten en dat alle kansen om gezamenlijk op te treden gepakt zouden worden. Tijdens de besprekingen op 19 mei hebben we onze belangrijkste punten naar voren gebracht. Het besluit over de kaders op 31 mei is door GroenLinks gesteund.

Voor GroenLinks is deze ambtelijke fusie een stap onderweg naar bestuurlijke fusie, liefst zelfs in de gehele Liemers. Daarom is het van belang dat als kader is meegegeven dat ook nu al beide colleges waar mogelijk samen naar buiten optreden.

Om als beide raden niet tegen elkaar uitgspeeld te worden vanuit een gezamenlijke ambtelijke organisatie is het goed dat er gezamenlijke raadsbijeenkomsten komen, dat er een gezamenlijke lange-termijnagenda komt en dat vergaderdata en -systematiek op elkaar wordt afgestemd.

Natuurlijk is het mooi dat er kostenreductie gerealiseerd wordt, maar vooral dat de kwetsbaarheid en kwaliteit van dienstverlening aan raad, inwoners en andere belanghebbenden verbetert.

Het is een terechte voorwaarde dat in beide gemeenten een loket blijft voor de standaard dienstverlening. Overigens zal de gemeente steeds vaker het gemeentehuis uit moeten en actief de inwoners, bedrijven en organisaties moeten opzoeken.

Zie de kern van de bijdrage hierover tijdens de bespreking op 19 mei.

 

~~Ambtelijke fusie: de GL-kaders Liemers
De GroenLinks fractie vindt het volgende het meest van belang:
1. Kwetsbaarheid en mogelijkheid voor collegiale toetsing (kwaliteit/integriteit) vereist een grotere en robuustere ambtelijke organisatie; dat met de ambtelijke fusie D-W een heel eind beter moet worden; dat wel uitnutten.
2. De sturing en democratische controle van twee besturen op één ambtelijke organisatie is lastiger en kan tot verwarring en ineffectiviteit leiden. De bestuurlijke schaal en uitvoerende schaal gelijktrekken is beter: bestuurlijke fusie moet hier zsm achteraan komen. In tussentijd iets regelen voor het tegengaan van uit-elkaar spelen/groeien.
3. De ambtelijke fusie moet (uiteindelijk) tot efficiëntie/ kostenreductie leiden. Er moeten dus geen onnodige kosten gemaakt worden, die straks niet/minder nodig zijn. (verbouwing gemeentehuis Westervoort deels onnodig)
4. De inwoners en organisaties moeten hetzelfde diensten-niveau ervaren: lokaal loket; tevredenheid gelijk of beter;
De “’nabijheid” blijft geborgd, zonder dat het leidt tot ‘’iets regelen’ met bevriende ambtenaar/bestuurder.
5. Kansen benutten op één gezicht naar buiten (DV) ambtelijk en bestuurlijk.

Bovenstaande belangrijke punten vonden we grotendeels terug in de door de raden voorgestelde kaders. Er zijn twee wijzigingen daarop nu voorgesteld.

De wijziging van kader 1 accepteren we: een jaar later de bezuiniging realiseren.
De wijziging van kader 8 snappen we in de zin dat er twee loketfuncties vanuit een frontoffice worden vormgegeven. Of die loketfunctie per sé in het gemeentehuis moet zijn of op een andere plek in elke gemeente is voor ons van minder belang. Als het woord gemeentehuis niet al te letterlijk wordt genomen kunnen we met die wijziging instemmen.

De acht kaders zijn voor GroenLinks op de volgende manier van belang::

Kaders 1 (kwetsbaarheidreductie en financieel voordeel) en 2 en 8 (dienstverlening aan de inwoners en organisaties) vormen de hoofdmoot van het borgen van de voordelen van de ambtelijke fusie.
Kader 3 (informatie aan de raden) is van belang in het proces.

De kader-punten 4 (gezamenlijke lange-termijnagenda), 5 (gelijktijdig vergaderen) en 6 (minstens een gezamenlijke bestuurlijke bijeenkomst/jaar) zijn elementen die helpen om de democratische eenheid te borgen..

Kader 7 (bestuurlijk als eenheid naar buiten) zien we als een mooie opstap naar bestuurlijke fusie, die wat GroenLinks betreft een logische vervolgstap is, zoals al gezegd.