Westervoort in Statiegeldalliantie

Op initiatief van GroenLinks en GoClean Liemers is ook Westervoort partner geworden van de statiegeldalliantie. De motie van GroenLinks, en aangescherpt door CDA, werd op 12 maart unaniem aanvaard. In de uitgebreide tekst van de motie staan de achterliggende overwegingen.

Motietekst vanuit alle fracties, op initiatief van GroenLinks, aangevuld door CDA:

Constaterend dat

 • Kleine PET flesjes en (dranken)blikjes 40 volumeprocent uitmaakt van het zwerfafval;
 • Zwerfblik ook tot ziekte en dood van koeien en dus schade in agrarische sector leidt;
 • Onderzoeksbureau CE Delft becijferde dat invoering van statiegeld op kleine PET flesjes en blikjes 70% tot 90% afname van hun aandeel in zwerfafval bewerkstelligt. Dit betekent dat het zwerfafval, bij invoering van de statiegeldmethode met gemiddeld 35 volume procenten afneemt;
 • Bij het toepassen van de Noorse methode ( handling free) dit geen extra kosten met zich meeneemt voor de retailer;
 • Het CPB onlangs geadviseerd heeft om de statiegeld methode uit te breiden;
 • Dat de gangbare methoden zoals Nederland Schoon onvoldoende effect heeft bij het opruimen van zwerfafval;
 • Het invoeren van statiegeld op kleine PET-flesjes en (dranken)blikjes bijdraagt aan het reduceren van zwerfafval en daarmee aan een schonere leefomgeving , in het bijzonder in Westervoort;
 • Via een statiegeldsysteem ingezamelde materiaal (PET en aluminium) hoogwaardiger gebruikt kan worden, waardoor de CO2-belasting afneemt en het een bijdrage is aan de Circulaire Economie;
 • Op 27 november 2017 de Statiegeldalliantie is gelanceerd, die invoering van statiegeld op PET flessen en blikjes nastreeft;
 • Een groot aantal gemeenten (200), en 50 -100 partners in Nederland voorstander zijn van invoering van statiegeld op kleine PET flesjes en drankenblikjes.
 • Ook bewonersinitiatief Go Clean De Liemers, die zich inzet voor een zwerfafvalvrij De Liemers, aan de gemeente Westervoort ondersteuning vraagt om partner te worden van de Statiegeldalliantie.

Overwegend dat

 • Door invoering van statiegeld een bijdrage geleverd wordt aan de Circulaire economie.
 • Door het invoeren van de statiegeldmethode de discussie sterker wordt om te komen tot minder en optimaler verpakkingsmateriaal, waardoor de afvalstroom verminderd wordt.
 • Het gedrag van de bewoners door het invoeren van de statiegeldmethode positief beïnvloed wordt, zodat daardoor minder zwerfval ontstaat.

Draagt het college op om de gemeente Westervoort aan te laten sluiten bij de Statiegeldalliantie voor uitbreiding van statiegeld op grote én kleine PET-flessen en (dranken)blikjes.