Groene Bus

Raad steunt initiatief GroenLinks duurzaam doelgroepenvervoer

Op initiatief van GroenLinks heeft de raad zich op 14 maart achter de motie duurzaam doelgroepenvervoer geschaard. De oppositie (GroenLinks, PvdA en SP) had de motie samen ingediend en tijdens de vergadering kreeg de motie ook steun van het CDA.

Via de motie wordt het college opgeroepen om met de raad de duurzaamheidsopties te bespreken, die bij de aanbesteding van het regionale doelgroepenvervoer, aangeboden worden. Dat zal dan gaan om het inzetten van schonere busjes voor het speciaal vervoer. Indien voldoende regiogemeenten deze optie steunen zal daadwerkelijk die optie ''gelicht'' worden (zoals dat heet).

Zie hieronder de aangenomen tekst van de motie.

Overwegende dat:
- In deze periode de samenwerkende gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen beslissen over de aanbesteding en gunning voor het bijzonder doelgroepenvervoer, waarin het vervoer voor ouderen, schoolkinderen en mensen met een beperking wordt geregeld;
- de gunning die dit jaar voor het doelgroepenvervoer wordt gedaan consequenties heeft voor de komende 5 jaar;
- Iedereen, maar zeker ook de kwetsbare klanten van het doelgroepenvervoer recht heeft op schone lucht en comfort van duurzamere vervoersmiddelen;
- Bij de aanbesteding, die reeds is uitgezet, het aspect kwaliteit, waarbinnen het element duurzaamheid, voor (slechts) 15% meetelt bij de gunning,
- De vervoerders daarbij opgeroepen worden hun (aanvullende) duurzame ideeën te ventileren, zonder dat daar bij de gunning  enig vervolg aan hoeft te worden gegeven ,
- Deze vrijblijvendheid in het licht van de duurzaamheidstaakstelling van onze gemeente en het Gelders Energieakkoord ongewenst is en geen recht doet aan vervoerders die een serieuze (aanvullende )aanbieding op duurzaamheid doen;
Concluderende dat:
- Op deze manier de aandacht voor schone en duurzame vervoersmiddelen ten behoeve van doelgroepenvervoer in het huidige bestek te vrijblijvend geformuleerd is;

Verzoekt het college…
- Met de (aanvullende) aanbiedingen en ideeën van de vervoerders op het gebied van duurzaamheid terug te komen naar de gemeenteraad met een voorstel, waarin (meer)kosten en (beoogd/verwacht) milieueffect zijn opgenomen, zodat de raad hierover een uitspraak  kan doen.

en gaat over tot de orde van de dag.