Plan Park Steenderens december 2016
Plan Park Steenderens december 2016

Park Steenderens gered

Actiegroep Red Park Steenderens en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over een nieuw plan voor Park Steenderens. In dit plan zijn de bestaande ecologische waarden behouden en wordt ook de veiligheid gewaarborgd. Een groot compliment is op zijn plaats voor de constructieve en vasthoudende wijze waarop het overleg met de gemeente is gevoerd. Een prachtige vorm van burgerparticipatie met een mooi resultaat.

Als GroenLinks zijn we ook blij en trots dat we ons steentje hebben bijgedragen doordat we steeds op de ecologische waarde en goede inbreng van de omwonenden hebben gewezen. De motie, die we schreven en indienden in juli 2016 werd door de actiegroep met 900 sympathisanten ondersteund en is uiteindelijk uitgevoerd.

De laatste Parkkrant laat het nieuwe plan zien, dat duidelijk heel anders is dan het oorspronkelijke plan: slechts 23 grote bomen worden gekapt (in plaats van 43) en 17 in plaats van 25 worden er gekandelaberd. Bovendien wordt het struikgewas slechts uitgedund waar nodig in plaats van grootschalig verwijderd.

De Gelderlander van 22 december doet ook verslag: Actievoerders tegen kaalslag Park Steenderens succesvol

 

Het actiecomité schrijft in de parkkrant:

Op 11 juli 2016 ontving wethouder Sluiter onze petitie (980 ondertekeningen, dank daarvoor!). Hierin verzochten we het renovatie plan aan te passen om de hoge natuurwaarde te behouden. Dus veel minder bomen kappen, oude bomen zoveel mogelijk behouden en oude volgroeide struiken behouden die bijdragen aan insecten. Ook hadden we vraagtekens bij de veiligheid van het baggerslib.
Ook werd op 11 juli 2016 in de gemeenteraad een motie van gelijke strekking door GroenLinks en SP ingediend. Naar aanleiding van de petitie en de motie verzocht de gemeenteraad de wethouder om met ons in gesprek te gaan. Het begin van een constructief overleg.
Na drie bijeenkomsten op het gemeentehuis en een gezamenlijke rondgang door het park zijn we er namelijk samen uitgekomen. Het was een intensief traject, dat met wederzijds respect en in goede harmonie is verlopen. Beide partijen zijn zeer tevreden over de uitkomst, het is een goed plan geworden waarin de belangen van natuur, mens en veiligheid goed in balans zijn.

En verder over het plan:

Veiligheid staat voorop, dus bomen die ziek zijn worden of gekapt of teruggesnoeid. Er worden echter 46% minder bomen geveld, dan vermeld in de kapvergunning van de gemeente (23 in plaats van 43 bomen), veel waardevolle bomen blijven zo behouden. Ook worden er 32% minder bomen teruggesnoeid (kandelaberen, 17 i.p.v. 25) en zullen er minder struiken verdwijnen, uitdunnen gebeurt alleen indien nodig. Het hondenveld blijft op de oude plek, maar wordt wel beter afgeschermd van de weg, voor de veiligheid van de honden. M.b.t. het baggerslib: we hebben de onderzoeksrapporten van het Waterschap goed bestudeerd en een second opinion gevraagd van een externe expert. We zijn tot de conclusie gekomen dat het geen bedreiging vormt voor mensen en natuur, dus baggeren en slib storten gaat door. Tenslotte, hebben we afgesproken dat het actiecomité nauw betrokken zal zijn bij de uitvoering van de renovatie, zo kunnen we waarborgen dat alles verloopt volgens plan.

Conclusie: Het was een pittig proces waarin beide partijen aanvankelijk tegenover elkaar stonden. Door met elkaar in gesprek te gaan (met dank aan de Westervoortse gemeenteraad) en echt naar elkaar te luisteren hebben we meer begrip gekregen voor elkaars wensen en zijn we er samen uitgekomen. Een positief bericht, over burgerinspraak en de werking van onze democratie.

De Gelderlander van 22 december schrijft hierover, onder meer:

Een handtekeningenactie, de pers waarschuwen, Facebook inzetten en standvastig zijn. Zo lukte het Westervoorters Park Steenderens te redden.
Ze had de hoop al bijna opgegeven. Nu, twee jaar later, is Wenny Hogeweg blij dat ze in opstand kwam tegen het radicale renovatieplan voor Park Steenderens.
"Wij zijn het bewijs dat burgerparticipatie zin heeft, als je het goed aanpakt", zegt mede-actievoerder Peter Haima. "Je moet standvastig zijn, je huiswerk doen, draagvlak zien te krijgen en deskundigheid in huis hebben."
Toen Wenny Hogeweg van het plan hoorde, vond ze dat prima. Maar toen drong tot haar door dat van het in 1985 aangelegde park weinig zou overblijven. "Het moest een open park worden, met veel gras en weinig bomen."
Ze kreeg geen reactie op haar mails naar politiek en gemeente. Totdat raadslid Ben Schulte in de zomer van 2015 vragen stelde in de gemeenteraad. Er kwamen een inspraakavond en een klankbordgroep met vertegenwoordigers van diverse belanghebbenden, onder wie omwonenden. "Niet meer dan een excuustruusgroep voor de gemeente", zegt echtgenoot Hans Hogeweg. "Wethouder Sluiter blijft volhouden dat de inspraakprocedure goed is doorlopen, maar dat is niet zo. Diverse mensen zijn uit die groep gestapt."
Pas dit voorjaar lukte het Wenny Hogeweg andere omwonenden te betrekken bij het verzet en actiecomité Red Park Steenderens was een feit. Met ecoloog Harold Appelo en bioloog Peter Haima had de groep deskundigheid binnengehaald. Er kwam een pagina over de actie op Facebook en de media werden benaderd om zo draagvlak te vinden. Een petitie moest aantonen hoe groot de steun was. Dat ze in korte tijd 900 handtekeningen verzamelden, verraste de groep zelf ook.
Haima: "We zijn er vol ingegaan om zo goed mogelijk ons standpunt te verwoorden. Dat gaf de actie meer body om de politiek onder druk te zetten."
De handtekeningen werden overhandigd aan de wethouder, voorafgaand aan de raadsvergadering waarin een motie werd ingediend om de plannen te herzien. Haima: "We werden alsnog uitgenodigd door de wethouder. Die wilde snel afspreken, maar wij hebben dat gesprek over de zomervakantie heen getild. Dat gaf ons tijd alles goed voor te bereiden."
In november volgde het gesprek. Haima: "Toen zij merkten hoe gedegen het plan van Harold was en dat wij écht wisten waarover wij het hadden, werden we serieus genomen. Beide partijen staan achter het resultaat."
"We hebben voortdurend gezegd: we zijn geen tegenstander", vult Wenny Hogeweg aan. "Wij willen ook een opknapbeurt en met de gemeente in gesprek blijven."

"Standvastig zijn, je huiswerk doen, draagvlak krijgen en deskundig zijn"", aldus Peter Haima