Ben Schulte
Ben Schulte

Investeer in de toekomst; voorjaarsnota 2016

"Kijk naar opbrengst in plaats van kosten en doe investeringen in de toekomst", was het pleidooi van Ben Schulte tijdens de bespreking van de voorjaarsnota 2016 in de raad van Westervoort op 4 juli.

Op basis van deze uitgangspunten had de fractie de voorjaarsnota geanalyseerd en kwam met een groot aantal wijzigingsvoorstellen (amendementen). In de tekst van de bijdrage, hieronder, zijn al deze onderwerpen aangestipt. Het geheel was een meer dan dekkend voorstel, dat op alle fronten beter zou uitpakken voor de gemeente: meer opbrengst, minder kosten en meer toekomstgericht.

De coalitiepartijen (CDA, VVD en D66) spraken met één mond vooral het college na, waardoor alleen voldoende steun kwam op de voorstellen voor het behoud van zitbanken en de kostendekkende investering in zonnepanelen. Bovendien was al toegezegd dat voor de duurzaamheidsoptie van het regionaal doelgroepenvervoer budget zou worden gevonden. Voor andere wijzigingsvoorstellen was er vaak wel steun van PvdA en bij sommige van de SP. De andere onderwerpen hebben in ieder geval aandacht gekregen en enkele voorstellen hebben het dus gehaald. Geen slechte oogst. Bij de begroting 2017, komt het geheel nog terug. Mogelijk kunnen we dan nogmaals pleiten voor bijvoorbeeld het behoud van het hele pakket Natuur- en Milieu-Educatie of voor het volop meedoen met het Gelders Energie Akkoord. Het is duidelijk dat deze coalitie niet echt op duurzaamheid inzet.

Hieronder de volledige tekst van de inbreng (in eerste termijn).

~~Voorzitter,
Traditioneel gaat de voorjaarsnota over geld en kosten.

Enigszins triomfantelijk wordt dan ook gemeld dat het verwachte begrotingsresultaat van 2016 met k€151 voordelig uitpakt en is het verwachte resultaat van de volgende jaren ook alleen in geld uitgedrukt: negatief voor 2017 en 2018, positief voor 2019 en 2020.

GroenLinks pleit ervoor om vooral naar opbrengst te kijken en het geld hooguit als middel te zien en als investering in de toekomst die waarde oplevert voor mens en leefomgeving.

Voorzitter,
Om met een aantal positieve voorbeelden te beginnen, geplukt uit het informatief geschreven inhoudelijke deel van de voorjaarsnota:
• GroenLinks is positief over de opbrengst van het afvalbeleid, de inzet op de armoedebestrijding en ziet uit naar de eerste resultaten van het Deltahuis, dat mensen aan het werk moet helpen.
• GroenLinks is hoopvol over de aangekondigde vergroening van elektriciteit en gas, over het structureel vrij zijn van chemische onkruidbestrijding, over de zonnepanelen op het dak van de huidige bibliotheek en het Liemersbrede waterplan dat deze regio robuust bestand moet houden tegen meer extreem weer.

Voorzitter, dit zijn voorbeelden waar de toekomst leidend is en waar geld ingezet wordt als investering voor waarden als levensgeluk, arbeidsvreugde, milieuwinst en een groter aandeel duurzame opgewekte energie.

Vanuit dit gedachtegoed, opbrengstgericht en als investering in de toekomst, stellen we voor om:
• Beter naar de opbrengst van de inzet van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt gekeken in plaats van dat wordt geconcludeerd dat dit een opgave is die geld kost,
• Toch te investeren in een duurzaamheidsplan en het Liemers energieloket, en
• Volop mee te doen met het Gelders Energie Akkoord.

Hierbij geldt ook dat regionaal samen optrekken altijd effectiever en efficiënter is voor een kleine gemeente als Westervoort, dan schitteren in zelfopgelegd isolement.

Bij de aanbesteding van het doelgroepenvervoer in regionaal verband heeft de wethouder dat bij het zogenaamde ‘’lichten van de duurzaamheidsoptie” al goed van ons begrepen en daar afgelopen donderdag vast ook met succes naar gehandeld; we horen graag wat het resultaat was.

Vanuit ditzelfde gedachtegoed, investeren in de toekomst, stellen we voor om educatie voor verkeer en Natuur en Milieu volledig in stand te houden en er niet omwille van een paar grijpstuivers op te bezuinigen. Dat geldt net zo voor het onderhoud van de zitbankjes in ons dorp.

Voorzitter, vergelijkingen in de vorm van een metafoor of een verwijzing naar een stripverhaal is niet aan iedereen besteed en laat ik deze keer maar achterwege.

Spreekwoorden of zegswijzen kunnen wellicht wel hun dienst bewijzen:

Ik wil er twee noemen:

De eerste is: “Bezint eer ge begint”. Een goede voorbereiding, een goed plan is belangrijk voor een goed resultaat. In deze geest stellen we voor om
• Eerst het plan te maken voor de invoering van de omgevingswet, ook binnen het kader van de ambtelijk gefuseerde situatie, en pas daarna te beslissen over mogelijk extra middelen;
• Niet zomaar met een pennenstreek het goede wegenplan van tafel te vegen en onnadenkend een bezuiniging door te voeren op het wegenonderhoud. We hebben daar vorig jaar goed over nagedacht en daar wordt een uitvoeringsplan op gemaakt. De voorgestelde bezuiniging leidt in onze ogen bovendien tot kapitaalvernietiging.

De tweede is: “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”.
Vorig jaar zijn een aantal reserveringen gemaakt, maar aan de uitvoering is nog niet begonnen. De huidige niet zo rooskleurige financiële situatie en vanaf 2018 ambtelijke gefuseerd met Duiven rechtvaardigen wat GroenLinks betreft een herbezinning op deze kostenposten:
• De extra investeringen in de verbouwing van het gemeentehuis, waar geen aanvullende huurinkomsten tegenover staan;
• De luxe van de feestverlichting van de brug
• De aanvullende kosten voor bevrijdingsactiviteiten, ook in niet-kroonjaren
• Extern te maken kosten voor verkeersonderzoeken.
We stellen dan ook voor deze vorig jaar gereserveerde kostenposten met de kennis van nu alsnog terug te draaien. Dit zijn wat ons betreft geen investeringen in de toekomst.

Het geheel van onze voorstellen hebben we doorgerekend en laten verifiëren door het huis. De financiële uitkomst is vergelijkbaar met dat van het college, zelfs nog iets gunstiger, maar vooral qua opbrengst beter. We vragen daarom hiervoor de steun van de andere fracties, die dit lijstje sinds begin vorige week al hebben kunnen bestuderen. Elk voorstel is als apart amendement ingediend om ieder de kans te geven elk voorstel apart te kunnen steunen of niet.

Kortom, voorzitter:

GroenLinks pleit voor een degelijke bezinning en herbezinning op de voorstellen zodat er alleen kosten worden gemaakt waar duidelijke opbrengsten tegenover staan en GroenLinks is tegen bezuinigingen die tot kapitaalvernietiging leiden.

GroenLinks pleit voor investeringen die ons helpen om de toekomst met vertrouwen in te kunnen gaan en die een opbrengst opleveren voor onze inwoners en leefomgeving.