park steenderens plan april 2016
park steenderens plan april 2016

Heroverweeg plan Steenderens

Red Park Steenderens is een actie van omwonenden met een oproep om alsnog het plan voor herstructurering van Park Steenderens bij te stellen en daarbij de bestaande ecologie meer intact te laten.

Met een motie in de raad van 11 juli vraagt GroenLinks om deze oproep serieus te nemen en de raad te blijven informeren.

Het is niet voor het eerst dat GroenLinks hier aandacht voor vraagt. Bij de vaststelling van het plan heeft GroenLinks dit geluid al laten horen en gewaarschuwd voor onrust vanuit de omwonenden. De voltallige oppositie heeft daarom tegen dit plan gestemd en alleen coalitiepartijen (VVD,CDA en D66) vonden dat het plan wel goed genoeg was, ondanks dat nog niet alle flora- en faunaonderzoeken waren afgerond.

Nu er een kapvergunning is aangevraagd zijn de omwonenden massaal in actie gekomen en blijkt hoe groot het verzet is. GroenLinks heeft dat wel zien aankomen en daar destijds nadrukkelijk voor gewaarschuwd.

Bovendien heeft de Rijksoverheid nog geen ontheffing gegeven voor de flora- en faunawet en dat is vast niet voor niets. Er is al een ronde geweest met een vraag naar extra onderbouwing en meer aanpassingen in het plan; vanuit de vergunninggever zijn dus ook twijfels.

En de sperwer krijgt de ''schuld''! ''De vondst van een sperwer heeft alles vertraagd', staat in het jaarverslag van 2015 onder het hoofdje 'niet bereikt''. ''Uit de aanwezigheid van een sperwer blijkt de ecologische waarde'', zouden wij zeggen. Een prachtige bestaande ecologie, waar volop rekening mee gehouden moet worden bij de herstructurering van het park.

Hieronder de motie-tekst die 11 juli in de raad komt.

~~De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Westervoort,

Gehoord de beraadslaging,

Geconstateerd  dat
• Op 19 april 2016 vanuit team Natuur van RVO aanvullende informatie is gevraagd voor de ontheffingsaanvraag Flora en Faunawet voor park Steenderens (zie bijlage 1)
• Deze aanvullende informatie op 18 mei 2016 is gestuurd (zie bijlage 2)
• Er op 9 juni een aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen en kandelaberen van bomen in Park Steenderens is gepubliceerd (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-75398.html)

overwegende dat
• De ontheffingsaanvraag van de flora- en faunawet kennelijk niet zo simpel is als eerder werd gedacht en dat er blijkbaar meer van ecologische waarde is dan eerder is aangenomen,
• De consequentie van de uitvoering van de huidige plannen op de ecologie (het leefgebied van sperwer en vleermuis wordt aangetast) voor ons zwaar weegt;,
• De omwonenden pleiten voor het behoud van meer bestaande waardevolle bomen en volgroeide struiken als een doorgaande houtstructuur voor planten en dieren, aangezien deze een belangrijk aspect vormen voor de ruimtelijke beleving, hogere landschapswaarden en  daarmee de aanwezige natuurwaarden . (zie ook de presentatie bij in gesprek met de raad op 20 juni jl, bijlage 3 en tekst van sheet 19 hieronder),
• Dit alternatief tot nu toe onvoldoende gehoor vond bij de ambtelijke organisatie,
• De petitie (zie hieronder de tekst en screendump) op internet op 5 juli  342 ondertekenaars telt,
• De raad geen weet heeft over het effect van storten van mogelijk vervuild baggerslib in het park en of dat onderzocht is,
• Indiener(s) van deze motie op 5 juli nog geen daadwerkelijke ontheffing van de flora- en faunawet hebben gezien,

van mening dat
• Er sinds het raadsbesluit over het ontwerp/plan van herstructurering van Park Steenderens heel wat aanvullende informatie naar boven is gekomen, die bij de besluitvorming niet is meegenomen,
• De mening van een aantal omwonenden ten onrechte onvoldoende is verwerkt in de uitvoeringsplannen,
• Het niet wijs is om een plan door te drukken dat op zoveel verzet van omwonenden blijkt te stuiten,
• Het zorgwekkend is dat de raad niet op de hoogte is van het storten van mogelijk vervuild baggerslib in het Park, waar het effect niet van is onderzocht,
• Het, vanwege het grote aantal ondertekenaars, verstandig is om aan de petitie gehoor te geven en aan het verzoek van de omwonenden om de inhoud van het ontwerp en plan te heroverwegen,

Draagt het college op om

1. De petitie en het verzoek van de omwonenden serieus te nemen,  en daarbij
• Zo veel mogelijk elementen van de petitie in de aanpassing van het plan over te nemen, of
• Als dat niet kan, dit duidelijk aan de indieners te beargumenteren,

2. Het volgende aan de raad te doen toekomen:
• Uitleg over wat er met het uitgebaggerde slib gebeurt en wat het effect daarvan is,
• Het resultaat van de aanvraag ontheffing flora- en fauna-wet(zodra deze beschikbaar is),
• De ingediende zienswijze(n) op de aanvraag omgevingsvergunning en de reactie van het college daarop,
• Het aangepaste plan en de manier waarop aan de elementen in de petitie wel/niet gehoor is gegeven,