Deel van nieuwe plattegrond, hamersestraat en dorpstraat

Dorpstraat-Hamersestraat: Veilig, stil en 30 km/u

Het komt er eindelijk van bij de Hamersestraat-Dorpstraat-Oost: Een veilige oversteek voor fietsers, een stiller wegdek en een inrichting die langzaam rijden afdwingt (30km/u). Mede op aandringen van GroenLinks bij de behandeling van het voorontwerp is nu stil asfalt opgenomen op de Hamersestraat en geluidsanering bij de Dorpstraat. De oversteek bij de Brouwerslaan wordt compact en veilig voor fietsers en langs de Dorpstraat komt een mooie rij bomen. Het wordt zo ingericht dat een snelheid van 30 km/u logisch wordt.

Het komt er eindelijk van bij de Hamersestraat-Dorpstraat-Oost: Een veilige oversteek voor fietsers, een stiller wegdek en een inrichting die langzaam rijden afdwingt (30km/u). Mede op aandringen van GroenLinks bij de behandeling van het voorontwerp is nu stil asfalt opgenomen op de Hamersestraat en geluidsanering bij de Dorpstraat. De oversteek bij de Brouwerslaan wordt compact en veilig voor fietsers en langs de Dorpstraat komt een mooie rij bomen. Het wordt zo ingericht dat een snelheid van 30 km/u logisch wordt.

De plaatjes bij het voorontwerp gaven een mooi beeld van de Dorpstraat-Oost als beter aangeklede winkelstraat en een met stoplichten geregelde oversteek bij de Brouwerslaan. GroenLinks heeft toen nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het meteen ook aanpakken van de geluidshinder bij de bron. Stil asfalt was toen het pleidooi voor het hele traject. De direct aanwonenden wilden dat ook, maar daar werd maar ten dele naar geluisterd. Gelukkig is het definitieve ontwerp, dat 19 januari 2016 bij de raadscommissie ter tafel lag een heel stuk in de goede richting opgeschoven. De oversteek bij de Brouwerslaan is compacter geworden (er is ook naar de Fietsersbond geluisterd, kennelijk), er zijn meer bomen langs de Dorpstraat-Oost gekomen en er komt stil asfalt op de hele Hamersestraat. Bovendien rijden brommers op de rijbaan, zoals dat in de bebouwde kom hoort, en is de inrichting van de rijbaan in de Dorpstraat-Oost zodanig dat het lijkt op een 30km/u weg.  Tijdens de behandeling pleitte GroenLinks, gesteund door de oppositiepartijen en door aanwonenden, om de overgang van stil asfalt naar stille klinkers zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de logische inrichting van de straat en dus ter hoogte van Hamersestraat 1 (en niet bij nr 11, zoals op de tekening stond). Bovendien werd door velen gepleit voor borden met de adviessnelheid 30 km/u. Bij de behandeling in de raad op 1 februari zal blijken op welke manier de wethouder hier gehoor aan  zal geven. Westervoort wordt dus niet alleen maar een stukje mooier, maar vooral veiliger en leefbaarder. GroenLinks heeft aan deze aspecten prioriteit gegeven en dat onvermoeibaar en beargumenteerd naar voren gebracht. Het heeft resultaat opgeleverd.