Bij station 30 km/u

Met brede steun is op 5 februari onze motie aangenomen om het deel van de Zuidelijke Parallelweg voor het station bij de 30 km/u zone te trekken. Dit was een van onze voorstellen voor het veiliger maken van de kruising met de snelfietsroute.
Uit de nu bekende ongelukregistraties blijkt dat auto's steeds in de fout gaan en er bijna altijd snorfietsers het slachtoffer zijn. Automobilisten moeten dus geholpen worden en snorfietsers gewaarschuwd. Daarom zijn we vóór een dynamisch led-licht-systeem (lichtjes gaan aan als er een (snor)fiets aankomt), vóór waarschuwingsaanduidingen op het fietspad, maar tégen fietsonvriendelijke hobbels, en vóór een stopbord aan de Dorpspleinkant. Helaas is door een meerderheid van CDA en SP juist dat niet besloten. 

Het was een bijzondere raadsvergadering op 5 februari, waar veel voorstellen ter tafel lagen voor het verbeteren van de veiligheid van de kruising met het snelfietspad op het Dorpsplein. Juist de goed voorbereide voorstellen zijn niet aangenomen, maar door een coalitie van CDA en SP werden wel een een plotseling voorgestelde haag langs het parkeerterrein en fietsonvriendelijke hobbels op de snelfietsroute aangenomen. 

Gelukkig kreeg de door ons ingediende motie over de uitbreiding van de 30 km/u zone de steun van bijna alle fracties. Alleen de VVD stemde tegen. Er lagen al geruime tijd nadrukkelijke adviezen van politie en een onafhankelijk adviesbureau om de 30km/u zone uit te breiden naar de kruising bij de Brugweg. Het deel langs het station is al als 30km/u zone ingericht en 85% van de auto's rijdt daar al maximaal 36 km/u. Voor de doorstroming maakt het dus niet uit en de toch sneller rijdende auto's weten dan dat ze te hard rijden. Vrijwel iedereen was het met ons eens en de verkeersveiligheid gaat daarmee dus omhoog, zeker als er op die maximale snelheid gehandhaafd wordt.

Beter handhaven van voorrangverlening aan fietsers op de snelfietsroute en de maximale snelheid van snorfietsers kan ook helpen voor het terugdringen van het aantal ongevallen, maar daar zit de politie niet op te wachten, schijnt het.
Het gedrag van automobilisten is de voornaamste oorzaak van ongevallen. Niettemin kregen fietsers van vele fracties de zwarte piet: met de SP voorop vonden de meeste fracties dat fietsers die snel fietsen op het snelfietspad de oorzaak zijn en dat er daarom fietsonvriendelijke hobbels moeten komen. Met PvdA is GroenLinks hier nadrukkelijk tegen. Wel kunnen wat ons betreft fietsers gewaarschuwd worden met een bord of aanduiding op het wegdek dat je hier als fietser extra op moet letten of je daadwerkelijk voorrang krijgt. De echt fietsvriendelijke partijen bllijken dus GroenLinks en PvdA te zijn. 

Hulpmiddelen voor automobilisten zijn wat ons betreft zinnige maatregelen. De Bikescout, bestaande uit LED-verlichting langs de fietskruising die alleen aangaan als er fietsers aankomen, heeft zijn dienst al bewezen in Eindhoven en is niet overdreven kostbaar. Dat is een zinnige maatregel, die ook was voorgesteld door de wethouder. Wij hebben ons voor die maatregel uitgesproken. 
Ook het zicht vanuit het Dorpsplein naar rechts kan beter: ofwel de haag knippen ofwel een stopbord plaatsen in plaats van een voorrangsbord. Dit voorstel hebben we ingediend en de wethouder gaat daar nog naar kijken en daar extra extern advies over vragen. Ook dat hebben we binnen.

De ontknoping van de raadsvergadering kwam van de gelegenheidcoalitie van CDA en SP, die elkaar ineens vonden. Een haag tussen fietspad en parkeerterrein, uit de koker van de cda-fractie, zou helpen voor het zicht. Noch wethouder, noch andere fracties hadden hier over nagedacht en er was ook geen deskundig advies over gevraagd. De SP ging hierin mee, maar alle andere fracties wilden daar eerst over nadenken. Vanuit GroenLinks vroegen we nog om uitstel voor het nemen van dit besluit. We horen weloverwogen besluiten te nemen in de raad, geen ad hoc beslissingen.

Verder wordt de hoop gevestigd op ''meer structurele maatregelen", zoals de verlegging van fietspad of een rotonde. Afgezien van het feit dat dit veel geld zou kosten, zijn deze grote maatregelen al uitgebreid afgewogen. Dit soort aanpassingen leveren meer en andere problemen op. 
Voor GroenLinks is het belangrijk dat er de komende tijd nog extra onderzoek wordt gedaan naar wat er echt gebeurt bij de kruising. Een lange tijd waarnemingen doen naar de interactie tussen het verkeer bij het kruisen van het de fietsoversteek hoort daar bij. Met analyse van die waarnemingen is aan te tonen op welke manier de veiligheid verder kan verbeteren. Wellicht tonen die waarnemeningen aan dat het eigenlijk wel meevalt met de feitelijke onveiligheid en dat het vooral beleefde onveiligheid is, die breed wordt uitgemeten in pers en op sociale media.